Приклад розрахунку балансу трудових ресурсів підприємства  

Приклад розрахунку балансу трудових ресурсів підприємства

У січні 22 робочих днів, тривалість робочого дня одного працівника становить 176 години (22•8). Сума фонду робочого часу за всі місяці – це бюджет річного робочого часу працівника.

Враховуючи специфіку сільськогосподарського виробництва та інших об’єктивних факторів неминучі втрати робочого часу, тому реальний фонд робочого часу в січні становитиме 123 години (176•0,7), фонд робочого часу працездатних працівників за цей місяць дорівнюватиме приблизно 41,5 тис. люд. годин (123•338).

Аналогічно розраховуються затрати праці непрацездатними працівниками (123*29=3,6 тис. люд. годин).

Сума граф 5 і 7 дасть загальну наявність трудових ресурсів 367 чоловік (338+29), а 6 і 8 відпрацьований ними час дорівнюватиме 45,1 тис. годин (41,5+3,6).

Аналогічно визначають необхідний загальний обсяг по кожному місяцю затрат праці на виконання запланованих робіт.

По графі 11 проставляють потребу у затратах праці згідно з технологічними картами.

У нашому прикладі він становитиме 34 тис. люд. годин. Звідси середньомісячна потреба (гр. 12) у працівника дорівнюватиме 276 чоловіка (34000/123). Відношення наявної чисельності працюючих (гр.10) до їх потреби (гр. 12) становитиме рівень забезпеченості ними (367/276•100=133,0%). Різниця між даними показниками в абсолютному виразі відображатиме їх надлишок або нестачу.

В підприємстві потрібно подумати як вміло маневрувати трудовими ресурсами, щоб забезпечувати виконання необхідних обсягів робіт власними силами.

Надати можливість студентам самостійно зробити висновки щодо раціонального використання трудових ресурсів і написати це у висновках.

Завдання 2

Визначити норми виробітку на механізовані польові роботи.

Вихідні дані:

Трактор Т-75 з трьома сівалками СУБ-248 проводить посів озимої пшениці: ширина захвату агрегату – 10,8 м, швидкість руху агрегату – 5,8 км/год, тривалість зміни – 7 год, коефіцієнт використання робочого часу – 0,7 год. розрахувати норму виробітку за зміну на посіві озимої пшениці для трактора Т-75. Скільки потрібно таких агрегатів, щоб засіяти 1400 га за 8 днів, коефіцієнт змінності – 1,6.

Методичні вказівки

Продуктивність агрегату (комбайна) за годину в гектарах розраховується за формулою:

, (14.12)

де Шз – ширина захвату;

Шк – швидкість руху.

14.6. Планування витрат і собівартості продукції. (Складання технологічної карти на вирощування озимої пшениці)Мета:

1) Навчитися проводити розрахунки економічної частини технологічної карти.

2) Розрахувати затрати виробництва з кожного технологічного процесу, періоду .

3) Розраховувати затрати на весь технологічний процес.

4) Розрахувати нормативи прямих затрат на 1 га посівної площі на 1 ц продукції.

5) Планування затрат по статтях і визначення собівартості зернових культур.

Завдання 1

Планування затрат по статтях і визначення собівартості зернових культур.

Мета:

1. Нарахувати оплату праці трактористам-машиністам та іншим працівникам. Зробити нарахування на оплату праці.

2. Розрахувати потребу і вартість насіння на площу посіву зернових.

3. Розрахувати потребу і вартість добрив на площу посіву зернових.

4. Запланувати інші затрати за нормативним методом на площу посіву.

5. Обчисліть собівартість одиниці продукції зернових культур.

Вихідні дані:

Завдання 1.1

При визначенні собівартості продукції рослинництва вихідні данні вибираємо з технологічної карти. У технологічній карті розрахунки проводять на 100 га чи 50 га, тому при визначенні собівартості затрати збільшуємо в залежності від фактичної площі посіву під озиму пшеницю.

У нашому прикладі площа посіву під озиму пшеницю – 320 га, яку обслуговують 20 трактористів-машиністів: І класу – 10 трактористів-машиністів; ІІ класу – 6 трактористів-машиністів; ІІІ класу – 4 трактористи-машиністи.

Їхній стаж роботи розподіляється таким чином: 4 роки – 3 чол.; 7 років – 2 чол.; 8 років – 3 чол.; 9 років – 1 чол.; 11 років – 3 чол.; 13 років – 4 чол.;16 років – 4 .

Дані про оплату зведено в таблиці 1 на всю площу посіву.

Таблиця 1

Розрахунок оплати праціКатегорія працюючих Оплата праці по тарифу, грн. Підвище-на оплата праці (10%) Доплата за класність, відсоток Доплата за стаж, відсоток Нараху-вання на оплату праці, % Всього оплати праці з нараху-ванням
А
Трактористам-маши-ністам Інші працівники Всього Х Х

Методика виконання

1. Оплата праці в рослинництві нараховується добутком тарифної ставки на кількість нормо-змін:

Тф= Тс• нормо-зміни; (14.13)

1. За якістю роботи працівникам нараховують доплату в розмірі 10% від оплати праці по тарифу:

Тф=10%/100%; (14.14)

2. До оплати праці трактористам-машиністам нараховують доплату за класність: І клас – 20%; ІІ клас – 10%.

При розрахунку доплати за класність розраховується середній відсоток по бригаді, за формулою:

Кд = КІ • 0,2 + Кп • 0,1 / (КІ + КІІ +КІІІ ) • 100%, (14.15)

де КІ – кількість трактористів-машиністів, яким присвоєно І клас, чол.;

КІІ -кількість трактористів-машиністів, яким присвоєно ІІ клас, чол.;

0,2 - коефіцієнт доплати І класу;

0,1 – коефіцієнт доплати ІІ класу;

КІ , КІІ , КІІІ – кількість працівників відповідного класу.

В оплату праці на яку нараховують доплату за класність включають: оплату праці по тарифу і підвищену оплату праці за якість роботи.

3. Надбавку за безперервний стаж роботи нараховують від суми річного заробітку в % до якого включають: оплату праці по тарифу, підвищену оплату праці за якість роботи і доплату за класність. Надбавка виплачується в таких розмірах:

стаж роботи до 5 років – 10%; 6–10 років – 15%; 11-15 років – 20%; 16-20 років – 25%; 21-25 років – 30%; 26 і більше – 40%.

Середній відсоток доплати по бригаді визначають за формулою:

Сд = С1 • 0,1+ С2 • 0,15 + С3 • 0,2 + С4 • 0,25 + С5 • 0,3 + С6 • 0,4 / С1+С2+С3+С4+С5+С6 • 100%, (14.16)

де С1,С2,С3,С4,С5,С6 – кількість працівників відповідного стажу, чол.;

0,1; 0,15;0,2;0,25;0,3; 0,4 – коефіцієнт доплати за відповідний стаж роботи.

4. На загальний розмір оплати праці проводять нарахування на соціальне страхування в розмірі 49%. До загального розміру оплати праці включають оплату праці по тарифу і всі відповідні доплати і надбавки.

5. Загальна сума оплати праці включає: оплату праці по тарифу, підвищену оплату праці, доплату за класність, надбавку за стаж і нарахування на оплату праці.

Завдання 1.2

І). Визначити потребу і вартість мінеральних та органічних добрив на площу 320 га.

Вихідні дані:

Таблиця 2

Визначення потреби та вартості мінеральних та органічних добрив

Добрива Потреба Вартість, грн.
На 1 га Всього, ц Ціна 1 ц, грн Всього, грн.
1. Фосфорні 2. Калійні 3. Азотні 4. Органічні Всього 50 кг 60 кг 60 кг 15 т

Методичні вказівки

Потребу в добривах визначають добутком норми внесення на площу посіву, а вартість добутком визначеної потреби на площу посіву, а вартість добутком визначеної потреби на ціну 1 ц.

Завдання 1.3

ІІ). Визначити потребу і вартість насіння озимої пшениці на площу 320 га.

Вихідні дані:

маса 1000 насінин, г – 45;

кількість сходних насінин на 1 га, млн. шт. – 4,0;

чистота насіння, відсоток – 95;

схожість насіння, відсоток – 92.

ціна 1 ц насіння озимої пшениці – 140 грн.

Розрахунок форми за таблицею 3.

Таблиця 3

Визначення потреби і вартості насіння

Норма висіву на 1 га, кг Потреба насіння на всю площу, ц Вартість насіння, грн

Методичні вказівки

Норми висіву розраховують за формулою:

Н6 = А • К • 100% • 100% / ч • с (14.17)

Потребу в насінні на всю площу визначають добутком норми висіву на площу посіву, а вартість добутком визначають потреби в насінні на ціну 1 ц.

Завдання 1.4

ІІІ). Інші витрати розраховуємо за нормативним методом (таблиця 4) на всю площу посіву.

Вихідні дані:

Таблиця 4

Розрахунок витрат за нормативним методом

Статті витрат Одиниці виміру Норматив витрат на 1 га Всього на площу посіву 320 га
1. Засоби захисту рослин 2. Вартість засобів захисту 3. Витрати нафтопродуктів 4. Вартість палива 5. Авто послуги 6. Вартість авто послуг 7. Амортизація ОЗВ 8. Поточний ремонт 9. Страхові платежі 10.Інші витрати 11. Всього Ц грн./ц ц грн./ц т•км грн. грн. грн. грн. грн. грн.

Методичні вказівки

Затрати на всю площу знаходимо добутком нормативу затрат на 1 га на 320 га. Загальний підсумок знаходимо за сумою затрат на всю площу у вартісному виразі. Загальні затрати по озимій пшениці знаходимо сумою затрат на оплату праці з нарахуваннями (таблиця 1), вартості насіння (таблиця 3), вартості добрив (таблиця 2) і спланованих інших затрат за нормативним методом (таблиця 4); дані записуємо в таблицю 5 за підсумком у графі “Затрати на виробництво”.

Завдання 1.5

Визначити вартість продукції озимої пшениці, дані розрахунку записуємо в таблицю5.

Таблиця 5

Розрахунок собівартості продукції пшениці

Вид продукції Кількість, ц Затрати на виробництво, грн Собівартість 1 ц, грн
Зерно Зерновідходи Солома Всього: -

Примітка. Затрати на солому калькулюють окремо, вони становлять 10% від загальних витрат. Вміст зерна в зерновідходах – 40%.

14.7. Планування витрат і собівартості продукції. (Визначення собівартості продукції тваринництва)

Мета:

Сформувати практичні навики по визначенню собівартості продукції тваринництва.

Завдання 1

Визначити собівартість 1 ц приросту свиней.

Вихідні дані:

На початок планового року вага молодняку свиней становила – 600 ц.. Надійде в групу протягом року поголів’я вагою 375 ц, а вибуде вагою 800 ц. Вага поголів’я на кінець року згідно з планом становитиме 650 ц. Обчислити планову собівартість 1 ц приросту, якщо затрати по утриманню свинарства заплановано в сумі 172180 грн., а нормативна вартість гною становить 1490 грн.

Методичні вказівки

Приріст за рік визначається за схемою:

кінець року + вибуло – надійшло – початок року

Завдання 2

Визначити собівартість 1 ц приросту великої рогатої худоби.

Вихідні дані:

Поголів’я молодняку великої рогатої худоби – 1230 гол. Плановий середньодобовий приріст - 600 г. Планові затрати становлять 837000 грн, а також планується одержати гною на 1 гол. – 4 т (нормативна вартість 1 т гною – 4,5 грн). Розрахувати планову собівартість 1 ц привісу.

Завдання 3

Визначити собівартість одиниці продукції вівчарства.

Вихідні дані:

У вівчарстві каракульського напряму на підприємстві буде одержано 5000 шкурок, 295 ц вовни, 1590 ц приросту та 5990 т гною (нормативна вартість 1 т гною 3 грн). Затрати по вівчарству заплановано в сумі 661900 грн.

Розрахувати собівартість продукції, якщо 15% затрат (без вартості гною) відносяться на шкурки, а решта розподіляється на вовну і привіс.

Завдання 4

Визначити собівартість одиниці продукції бджільництва.

Вихідні дані:

На пасіці підприємства буде викачано з вулика 35 ц меду (і 12 залишено у вуликах на зиму). А також планується одержати 6 ц воску. Затрати по бджільництву передбачено у сумі 13600 грн, 20% яких відносять на запилювальні культури. Обчислити собівартість воску, меду, якщо поточна реалізаційна ціна за 1 ц меду – 350 грн, 1 ц воску – 800 грн.

Методичні вказівки

На собівартість меду і воску відносять 80% запланованих витрат, які розподіляють між видами продукції пропорційно її вартості за реалізаційними цінами.

Завдання 5

Визначити собівартість 1 ц риби.

Вихідні дані:

Затрати по рибництву заплановані в сумі 7500 грн, буде одержано 48 ц товарної риби, а маса цьогорічок становитиме 6 ц.

Розрахувати собівартість 1 ц риби.

Методичні вказівки

Валовий вихід продукції рибництва включає масу товарної риби і цьогорічок.

Завдання 6

Визначити собівартість одиниці продукції птахівництва.

Вихідні дані:

По інкубатору заплановані затрати в сумі 38600 грн, буде одержано 60900 шт. добових курчат, а вартість відходів виробництва становитиме 200 грн. Визначити планову собівартість 1 голови добових курчат.

Методичні вказівки

У затрати не включають вартість відходів

Завдання 7

Визначити собівартість одиниці продукції птахівництва.

Вихідні дані:

План виробництва яєць на підприємстві становить 2000 тис. штук. Затрати на утримання дорослої птиці становитимуть 175500 грн, а нормативна вартість побічної продукції (пух, пір’я, послід) – 7300 грн. Визначити собівартість 1 тис. шт. яєць.


7452436819556255.html
7452468646897397.html
    PR.RU™